Legislativa

Soubor norem a legislativa – Hromosvod ( Ochrana před bleskem )LPS

LPS ( lightning protection systém ) – kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobeným úderu blesku do stavby.Sestává jak z vnějšího,tak i z vnitřního systému ochrany před bleskem.

Od 1.2.2009 je v České republice plně nahrazena ČSN 34 1390, od tohoto dne platí pro oblast ochrany před bleskem soubor harmonizovaných českých technických norem ČSN EN 62 305 ( od ledna 2012 ČSN EN 62 305 ed.2 )

 

Soubor norem ČSN EN 62 305 platí pro:

-projektování,instalaci,revizi a údržbu systémů ochrany před bleskem LPS

-návrh a realizaci ochranných opatření na zamezení zranění osob nebo zvířat dotykovým nebo krokovým napětím.

 

Všechny stávající stavby se mohou revidovat dle staré normy ČSN 34 1390,respektive podle normy platné v době instalace ochrany před bleskem,avšak dojde-li ke změnám na stavbě nebo na vnitřním zařízení ( rekonstrukce ),nebo změní-li se účel budovy ,je nutno systém ochrany před bleskem LPS již upravit nebo instalovat dle nového souboru norem.

Změny proti předchozí normě

Soubor norem ČSN EN 62 305 zavádí ve srovnámí s předchozí normou ČSN 34 1390:

  • vyhodnocení potřeby ochrany před bleskem metodou ocenění rizika
  • rozdělení systémů ochrany staveb před bleskem do čtyř tříd,které odpovídají čtyřem hladinám ochrany před bleskem
  • zóny ochrany před bleskem
  • metodu valící se koule pro návrh jímací soustavy

ochranu elektrických a elektronických systémů ve stavbách proti přímým účinkům bleskového proudu i proti účinkům magnetických polí vyvolaných bleskem pomocí pospojování,vedení tras,magnetických stínění a přepěťových ochranných zařízení.

 

Soubor norem ČSN EN 62 305 obsahuje 4 části:

Část 1:obecné principy,Část 2:řízení rizik,Část 3:hmotné škody na stavbách a nebezpečí života,Část 4:elektrické a elektronické systémy ve stavbách

1)Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,kde by blesk mohl způsobit

a)ohrožení života nebo zdraví osob,zejména ve stavbě pro bydlení,stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem,stavbě pro obchod,zdravotnictví a školství,stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b)poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách,zejména v elektrárně,plynárně,vodárně,budově pro spojová zařízení a nádraží,

c)výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot,kapalin a plynů,

d)škody na kulturním dědictví,popřípadě jiných hodnotách,zejména v obrazárně,knihovně,archivu,muzeu,budově,která je kulturní památkou,

e)přenesení požáru stavby na sousední stavby,které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f)ohrožení stavby u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí,zejména u továrního komína,věže,rozhledny a vysílací věže

2)Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

3)Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový hromosvod.

 

Z čeho se skládá hromosvod (LPS)

1)Vnější systém ochrany před bleskem se skládá z jímací soustavy,soustavy svodů a uzemňovací soustavy

2)Vnitřní systém ochrany před bleskem se skládá z ekvipotenciálního pospojování proti blesku nebo elektrické izolace vnějšího systému ochrany před bleskem LPS

Vnější LPS je určen k:

  1. a) zachycení úderu blesku do stavby ( jímací soustavou )
  2. b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země ( použitím soustavy svodů )
  3. c) rozptýlení bleskového proudu v zemi ( použitím uzemňovací soustavy )

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti ( z důvodu elektrické izolace ) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.